ЦСМП-ВИДИН

ЦСМП-ВИДИН

За Нас

Структурата, дейността и организацията на работа в ЦСМП се определят подробно с правилник за устройството и дейността на ЦСМП.

Структурата на ЦСМП и щатното разписание по длъжности се утвърждават ежегодно от министъра на здравеопазването по предложение на директора, което се отправя в срок до 10 януари на текущата година. Предложение се отправя и във всеки случай на необходимост от промяна на структурата или длъжностното щатно разписание на центъра.

- Дейността в центъра за спешна медицинска помощ се осъществява при непрекъснат денонощен режим на работа на базата на 12-часови дежурства и екипна организация на труда.

- Структурата на ЦСМП включва в себе си следните три части:

      1. Районна координационна централа (РКЦ) - с диспечерска зала;

      2. Филиали за спешна медицинска помощ (ФСМП) - с помещения за дежурните екипи и административни и помощни помещения, съгласно капацитета. В някои филиали се осигуряват лекарски кабинети и манипулационни зали, отговарящи на утвърдените здравни изисквания за площ и оборудване.

      3. Административно-стопанска част - състояща се от административни помещения, складови помещения, склад за медикаменти и консумативи, автосервиз, гаражи, сервизни помещения.

 

Към ЦСМП-Видин са изградени  5 филиала за спешна медицинска помощ в градовете: Видин, Белоградчик, Кула, Брегово и Димово.

Един от важните елементи на ЦСМП е РКЦ (районната координационна централа).

- Координационната централа е структура на ЦСМП, която чрез различни технически средства приема повикванията, осъществява връзките между нея и медицинските екипи с потърсилите спешна медицинска помощ граждани или институции; с координационния център 112; с останалите ЦСМП в страната; с различни видове лечебни заведения, разположени в съответния регион или в национален мащаб.

За осигуряване на дейността на Районната координационна централа в ЦСМП съществуват следните видове и брой длъжности:

     а) лекари - 6;

     б) специалисти по здравни грижи или други специалисти с необходимата квалификация- 6;

Информационно-комуникационна система  в ЦСМП - Видин

В частност информационно-комуникационната система се състои от компютърна система, радиомрежа, IP телефони / CISCO / и Euro GPS Smarttracker Telemedicine Mobile.

Информационната система за регистриране и проследяване на получените обаждания е част от цялостното решение за изграждане на информационната система за спешна медицинска помощ. Тя осигурява възможност за въвеждане на данни, свързани с обаждането до приключване на случая или хоспитализация на пациента, както и за разглеждане на данните по случая от оторизирани лица. Системата е напълно интегрирана с центъра за управление на обажданията и има достъп до телефонните номера на повикванията и записаните разговори.

Телефон

094-600-886

Адрес

Видин
"Цар Симеон Велики" №119

лице за контакти

д-р Станислав Поломски


ФСМП-Белоградчик


ФСМП-Кула


ФСМП-Брегово


ФСМП-Димово